Om de taak als bewindvoerder uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en indien noodzakelijk delen met derden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als persoon. Deze privacy verklaring beschrijft hoe Roeleveld Bewindvoering voldoet aan de nieuwe privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens worden, met uitsluiting van wettelijke verplichtingen, alleen verwerkt voor het uitvoeren van de werkzaamheden die in overeenstemming zijn met het uitgesproken bewind. Dit omvat het behartigen van uw financiën en alles wat daaruit voortvloeit. Roeleveld Bewindvoering legt jaarlijks verantwoording af aan u en aan de kantonrechter voor de uitgevoerde werkzaamheden. Een accountant toetst jaarlijks of de financiële administratie van de klanten en van de bewindvoerder aan de regels voldoet. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Roeleveld Bewindvoering of de tijdelijk waarnemer/vervanger bij ziekte of afwezigheid.

De volgende gegevens worden verwerkt:
-NAW gegevens en overige persoonsgegevens (o.a. Paspoort)
-Inkomens en uitgaven gegevens voor de begroting
-Schuldenoverzichten, brieven van schuldeisers en correspondentie met schuldeisers
-Bankrekeningnummers, transacties en informatie over andere bankproducten
-Belasting en toeslaggegevens
-Verzekeringsoverzichten en polissen
-Informatie over uw burgerlijke staat en woonsituatie
-Informatie over uw fysieke en mentale gezondheid (zover noodzakelijk)
-Inloggegevens DigiD
-Inloggegevens bij abonnementen/vaste lasten
-Beschikking en correspondentie met de Rechtbank

Delen van uw persoonsgegevens
In de praktijk verwerken wij uw gegevens om te communiceren met derden zoals de overheid, gemeentes, woningcorporaties, uitkeringsinstanties, banken verzekeraars en schuldeisers. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt alleen wanneer dat noodzakelijk is.

Herkomst van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden op diverse manieren geraadpleegd en verzameld. U heeft deze persoonsgegevens zelf verstrekt en/of u heeft toestemming verleend om informatie via instanties te raadplegen en indien nodig te verzamelen. Daarbij is bij het uitspreken van het bewind een beschikking verstrekt door de Rechtbank, welke het recht geeft om persoonsgegevens op te vragen.

Geheimhouding
Uw bewindvoerder en iedereen die onder zijn/haar gezag werkzaamheden voor u verricht en daardoor toegang heeft tot uw persoonsgegevens, is verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Het verwerken van persoonsgegevens gebeurd zorgvuldig. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens heeft Roeleveld Bewindvoering verschillende maatregelen getroffen. Het systeem waarmee wordt gewerkt en de gegevens worden opgeslagen voldoet aan de AVG-wetgeving. Het e-mailsysteem en de website hebben een SSL-certificaat voor encryptie. Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn, worden vernietigd.